புலம்பெயர் இளையோர் அமைப்பினர்களுக்கு இந்த அறிவியக்கத்தினூடாக கரங்கூப்பி நன்றி கூறுகிறேன்

வயதானவர்களின் குரலைவிட இளையவர்களின் குரலுக்கு மதிப்பு அதிகம்

அவர்களிற்கு தலை வணங்குகிறேன், இலையோர் அமைப்பே நீங்கள்தான் எமக்கானவர்கள்.